Ramaddii Yuunivarsiitii Ilaalichisee Shirra

 

broken-eggRamaddii Yuunivarsiitii Ilaalichisee shirra mootummaan Wayyaanee fi OPDOn hojjachaa jirtuu saaxilamee jira. Torribaan kanaan boodaa baratoonni qabixxii seenisisa Yuunvarsiitii galimmeesan bakka barumisaaf itti ramadamanii fi gosa barnootaa ykn Diphaartimeentii barachuu danda´ani ibsuudhaaf qophiin xumuramee jira.

Baratoonni Oromia keessa jiran Yuunivarsiitii naannoo isaanii jiru irraa gara malee faggeessanii akka ramadan beekamee jira.  Keessaayyuu faggeenyaa qofa utuu hin taanee biyyaa Oromia irraa KM faggoo ta´eefi aadaa biyya sanaafi Afaan biyyaa sanaa tokko illee irraa hin beekinneti ramadanii jiru.

Sababiin bakka faggeesaniif biyyaa Afaan naannoo hin beekinnee irrati ramaduun kun kan xiyyeefatee bu´aa danuu akka mootummaan kun irraa argatuuf jechaa. Keessaayyuu Ijjoolleen Oromia ykn Baratoonni Oromia Yuunivarsiitti adda addaa keessati barachaa jira yeroo adda addaa Fincilaafi diddaa garbummaa isaanii mootumaadhaaf agarisiisaa waan turaniifi kun moo manootii Yuunivarsiitiifi manooti barnootaa ol anaafi gad aanaa wajjin wal qabatte mootummaa kana irrati humina jabeefatanii waan diddaa isaani jabeefataniif gara mootumaatiin moo gaaga´ama kana jalaa ba´ uuf jechaa ammas humina qinda´een mootuummaa irrati hin kaaneef jechaa baratoota Oromoo Oromia irraa faggeesanii ramadanii jiru.

Garuu kana qofa illee mitti maatiin baratoota harka qali´eeyyii ta´aniif homaa hin qabinnee rakkoo keessa jiran baasii ammana hin jedhaminneef saaxilamaa jiru. Baratoonii Oromia field ykn gosa barnootaa isaan barachuu barbaadan bakka dhaloota isaanii irraa faggoo waan ta´eef jechaa filachuu dhiisanii diphaartimeentii isaan hin barbaannee filatanii jiru sababiin isaa moo maatii irraa bakka faggoo dhaqanii barachuudhaaf baasiin geejibaa, ufata alkanii, fi maateriyaalii isaan barbaachisuu bitachuuf waan huminna hin qabinneef jecha. Kana hundaa ilaalchaa keessa otuu hin galichiin mootummaan Wayyanee baratoota Oromoo haala adda ta´een midhaa akka jiru beekamee jira.

Haaluma kanaan ramadiin taasifamee kun baratoota Oromia irrati dhiibbaa guddaa akka uumuuf itti yaadameefi itti karoorfamee dhaa. Mootummaan Wayyanee akka jedhuutti ramaddiin kun kan taasifamee qoqqoobbii tokko malee Yuunivarsitii biyyatii keessa jirtutti kan ramadamaniidhaa jedhanii dubatuu. Kanan wal qabatee moo baratoonnii kun bakka faggootii naannoo isaanii irraa ala kan ramadamaniif biyya kana keessati aadaa fi seenaa naannoo biraa illee achuummaan akka barataniifi muuxxanoo wal jijjiraniifi jette mootummaan Wayyanee .

Mootummaan Wayyaanee dursee Uummata guddaa utubaa biyyatti kan ta´ee Uummata Oromo otuu hin kabajiiniifii hin ulfeesiin hardhaa moo Seenaa fi Aadaa biyyaa biraa akka barataniif akka kunuunisan essaa fuundura dhufee?

Ammas yoo ta´ee mirga Oromoo otuu hin eeginneefi hin kabajjeennetti biyyittin isaan afaan itti banaa jiran kun Oromoo alatti akka biyya hin taanee beekuu qabu. Qabissoon itti fufa amma bilisummaatti! #OromoProtestes.

Alemayehu Tilahun

Leave a Reply

%d bloggers like this: