Tue. Dec 18th, 2018

Qabbeenya Alagaan Qabachuuf Hawwu

Hardha Nama Faarsanii Boru Moo Diina Ta´uu Haadhabatuu!

Ani akka namadhuunfaa tokkooti yeroon taa´ee ilaaluu, bu´aan Dhiigni Ilmaan Oromoo akka bishaanitti gad lolaa´aa tureefi gad nam´aa ture,Lafeen Ilmaan Oromoo caccabaa ture, Samuun Ummata Oromoo HundaaToorchii ta´aa ture, Qaaminni Ilmaan Oromoo mana Hidhaa keessati cicitaa ture akkasumas Qabeenyii Ilmaan Oromoo Samamaa kan ture sunhundaa Hardha bu´aa Guddaa buuseefii jira Ummata hardha Lubuunjiruufi.

Jara Kana itti haa fayyadaminnu

Dr. Abiy fi ObbooLammaa hardha kan asiin gahee Qeerroo ykn qabissoo garagaraa godhameesana. Garuu moo namoonni danuun hin beekne malee harka lafajalaatiin qabissoo dhumma sanaayyuu kan gochaa turef dhiibaa gochaaturuun isaani beekamaadha. Kana jechuun fedheefi quuqama saba isaniittif qaban kan agarisiisuudha. Otuu akkas ta´uu baatee OPDOnwagaa 26/7 Oromootti hin Xabachiifitu ture.

Namoonni tokko tokkos komii qabaniifi akka ragaatti dhiheefatan, hardhas OPDOdurittu jiraadha. Egaa akka natti fakkaatutti Stratege diinaa yknAddeemisa diinaa baruufi kayyoo diinaa baruufi moo irraa baqataniiotuu hin taannee itti dhihaatanii Diina sana fira godhatanii Kiyyoodiinni qopheesse sana baratani itti qophaa´aani irraa aanuu malee,ati Diina kooti jettee yoo ofi irrati beekisifittee yeroodhuma sanasi ajjeesa jechaadha akkuma gochaa turan. Kanaafi nati fakkaata ObbooLammaafi Dr. Abiy OPDOs ta´anii Hardha kinnoo bilisa baanee jira,Bilisa kana moo itti fayyadamuufi dhiisuun harka keenya keessa jira.Dirqaba hardhuma kana Walabummaa Oromia jennee awwajuufi (Declaration) ykn gochuufi Diina ofitti bayyisuu ta´a malee Faayidaatokko illee hin qabu. Hardha akkuma enyuu beeku ykn isaanu jedhanHarka qullaa jirti Oromoon, Maalaqinni Bank keessa hin jiru, HuminnaWaraana hin jabeefanne, Qabeenyaan Oromoo hin jabeesinne, kkf hundaakeessati addeemissa hin taane deemuun rakkoo nutti fida. Akkasumasyaalamee waan dadhabameef natti fakkaata Kanaafi jara kana(Qabbeenya Alagaan Qabachuuf Hawwu) itti fayyadamuun bayyeebarbachisaafi dirqama akkasumas gamnumaadha. Rabbi isintti haaagarisiisu, Enyuu keenyaa yoo ta´ee, Obboo Lammas ta´ee Dr. Abiy,Jawar…etc, Input OLF itti. YKN OLF jalatti kan gudfamaniidha. OLF hin jaalatan ykn hin deegaran jechuun hin danda´amuu 100%. Kanaafjara kana ABO irraa addaan baafinnee ilaaluu hin qabnu. Kaayyoo ganamaa sana galmaan gahamuun ni danda´ama addeemsa amma jalqabameen.

Rabbi isinitti haaagarisiisu, asi irrati Qabissoo Oromoo enyuun deemaa jiru xiqqeesuufimitti garuu yeoo gabaaba keessati Oromoo qaqabuu jechuun salphaamitti. Waldaa Qorannoo Oromoo ilaala mee, gabasinni Isaan Qopheessaaturan, du´aati Oromoo toko illee hin dhaabinne yeroo sanatti,Diplomaasiin godhamaa ture, Du´aatii Oromoo dhaabee hin ture,Qabsoon wagaa 120 ol tures dhaabuu hin dandeenye. Kana qofa mitti waan danuutu jira. Waanni biraa moo waan hiraanfachuu hin qabinne tokko moo qabissoo kana kan Onnee itti godhee jarreen kana ykn dhaabakamuu mitti. Yeroo dha, yeroon kun 21 Century. Bar kun bara Information fi Technology dha. Enyuuyyuu kan ofi beeku mirga isaaffalmachuu danda´uu, wal kakaasuu fi wal damakisuu danda´uu ta´eetimalee Qabissoon kun koo qofa jennee Ummata itti qoodinnu mitti.

 Kanaaf jecha yeroo ammaa kanatti diina ofitti bayyisuun karaa dheera nutti fudhata,otuu mirgi nama biraas hin tuqaminne akkasumas biyyi sun kanijjaaraminne waan Oromoo irrati waan ta´eef hardha lafaa kaateeyeroodhuma tokko waan Oromoo tokko deebisiisuuf yoo kaatee mirgiikeenyaa tuqameera jedhanii diina ta´uuf deemu. Kanaafi moo Suutumajecha tokko tokkoon jalqabamee 100n 100itti harka ofii jala galchuunni danda´ama.

Enyeen siriidha akka mootummati, waan sireesuu qabu danuuttu jira. Kan dhimmi Finfinne hin furaminne, kalleessa Oromyaa keessati angoo ofii itti fayyadamanii Oromoo ajjeechisaa turan fi Samisiisaa turan, hardhas nagaa dhumaan jiraachaa jiru. Ammas Oromoo meeqa meeqatu mana hidhaa keessa jira otuu wari angoo qaban nagaan jiraachaa otuu jiranuu. Darbeesi mooqoranoon Midrook Itiyyophiyya qoratamuu hin jalqabaminne. QabeenyaaOromoo Warqii Oromoo fi Albuuda Oromoo kan saama ture dha. AkkasumasWarshaalota meeqaa meeqatu Keemikaala isaa laga naminiif horiin ittifayyadamanitti gad nami´ee Lubuu namaa fi horii galaafachaa jira.

Dhuma irratti Paartileen Oromoo tokko ta´ee Oromia barbannu sana qabaachuuf abdii qaba. Partiin enyuutti jibbuufi maqaa hin taanee itti mogaasuun kanyeroon irra darbee beekuunis barbachisaa dha. Kun hundaa fooyya´ameehaala itti barbannu ta´uuf hundaa isaa obsaan eguun barbachissaadha. Dhugaa dhumatti jarreen kun Oromoof hojjachuuf namoota Lubuuofii keeneedha. Akka gaariitti itti fayyadamuufi kunuunisuun kankenya hundaati. Rakkoon hin jiru jechaa mitti. Lubuun du´aa hin jirujechaa mitti. Garuu moo hardha Oromoon angoo qabatee jennee Sababiraa midhaa yoo irraan geenya ta´ee kalleessayyuu otuu du´aa jiruumaqaan keenyaa balleessuuf kan irriba dhaban danuutu jira. Kanajechuunis Lammii Ofi eegachuu dhabuunis barbachisaa mitti. Ummata Milliyyon 100 ol jiru keessati mootummaan bakka hundaa dafee qaqabajechuunis rakkisaadha. Kanaaf kalleessa irra hardha nuuf wayya. Wayyaqofa mitti harka keenya keessa jira. Itti fayyadamuun beekun barbachissadha. Oromoo keessa  fakkeesituu meqaa fi meeqatu jira.Hardha si fakkaatti Boru moo nama biraa fakkaatti. Hardha ol sikaasitteetuma si tulitti Boru moo ol fuutee dhagaa irrati sidarbatti. Haala akkasii kana enyuufuu sirii mitti. Obsaan addeemisajiru beekuun barbachisaa dha.

Kaayyoo mootummaas 100% Ummatatti himuu dhiisuun ni mala, Uummani kenyaa moo hardhuma kanaOromiyaa Walaboomiteefi Oromiyaa addaan citte jedhamee akka lalabamu barbaada. Kana namuu hin jibbu. Akkuman armaan olitti ibsuufyaalletti suuta qaqaba, addeemissa keessa ta´a garuu waan Mootummaa irraa hin dhageenyeef jechaa rakkoo umuu hin qabun jedhee nyaada.

Nadhani Tilahun

Gurgurtaa Websaayitii kanaa

 

Beeksisa gurgurtaa websayyitii

 

Akkam Jirtu ? Kun Beekisisa Gurgurtaa Websaayyitii Kanaa YKN (www.caboowanci.com )dhaa. Namoonni ykn waajjirii fedhee yoo Websaayyitii kana na irraa bitachuu ni danda´aa.

Webssayyitiin kun wagaa 3 oldhaa. namootaa Milliiyyoona jala gahuun daawwatamee jira. Sababiin gurgurtaa website kanaa yeroo yeroodhaan banee waa itti barreesuuf yeroo waanin hin arganneef dha. Kanaafuu namoonnii fedhii qabaataniifii bu´aa irraa argachuu barbaadan batatanii itti fayyadamuu nin dandeessu. Website kun waan hundaa kan of keessaa qabuudha. SEO, GoogelAdsen, Rank, fi waan website gaarii tokko ofi keessa qabu kan qabuudhaa. Maqaa Domain kanaan namoota biraati gurguruun dura namoonni keenya akka itti fayyadamaniifi. Gabaabumatti namoonni fedhii qabdan na qunamaa information hafe balidhaan irrati hassofinna!

 

ማስታወቂያ፥

ስለ ጨቦወንጪ ዶት ኮም ዌብሳይት ( www.caboowanci.com) መሽጥን ይመለከታል ።

ስለ ጨቦወንጪ ዶት ኮም መሽጥን ይመለከታል ።

ፍላጎት ያልው ሰው እኔን ማነጋገር ይችላል

ዌብሳይቱ ራንክ የተደረጋ ነው ፣

ስርቺንግ ኢንጅን ኦፒማዝድ ውይም ሲኢኦ የሆና ነው

በዬትኛውም ድቫይስ ሪስፖንሲቭ ነው

ጎግል አድሴንስ አክቲቭ ነው

 

 

Oromootu Oromoo Ajjeechisiisee

 

Ajjeechaa Oromoo irrati ta´aa jiruYeroo ammaa kana kan Ummata Oromoo ajjeessaa fi lafa irraa ficcisissa jiru Wayyaanee Ottuu hin taanee Oromoo dhuma mataa isaati. (Oromootu Oromoo Ajjeechisiisee).Itti gaafatama guddaa kan fudhauu qabu Oromoo mataa isaa ta úu qaba. Lammaffaa irratis hojjiin hojjachamuu qabu tokko jirraachuu kan qabu ture Oromoon kunummitti Ummata issaa irrati dhukaassuu dhiisee qawwee issa gara diinaa irrati akkamitti garagalichuu qaba kan jedhuu irrati hojjatamuutu irra jira ture karaa Maas Miidiiyyaalee Oromoo hundda irran.

Rabbii isinitti haa mulidhisu kinnoo wagaa 6 ni ta´aa erga Barattonnii Oromoo fi Qeerroon Oromoo harka duwwaa bahanii wayyaannee isa amma afaanitti ykn funyaanitti hidhatee faana walfalmaafii lubuu isanii dhabaa turan. Mee itti yaada.

1. Hidhatoota wayyaanee keessa harka meeqatuu Hidhatoota ykn Loltoonni Oromoo harka meeqatuu jira jedhamee yoo gaafatamee harka 100 keessa harki 60 ol Saba Oromoo itti.

2. Akkuma biyyattii Ethiopia jedhamittu keessatti hojjattoonni Sadarkaa xiqaa fi Wardiyyoonni Oromoo dhaa. Ykn Zabanyaa akkasumas Waridiyaa ykn egduu wajjira tokko fi namoota aangoo irra jiraniidhaa. Kana jechuun moo namoonni kun hundaa Hidhata ykn Qawwee ofi harkaa qabu.

Erga Qawwee ofi harkaa qabanii, akkasumas kan ergaa gadi itti kennee Ummata Oromoo ficcisiisuu ta´ee, kan du´aa jirus kan ajjeesisuus erga Oromoo ta´ee mee bakka kamitti hojiin hojjatamee? Xiinixxaltonni, beekitonni, Maasimiddaaloonni Oromoo dhimma kan irrati hojjachuu maaf dadhabamee?

Biyya garaa garaati waligahiiniifi hiriirri nagaa ni bahama. Garuu kun jijiirama tokko illee fijjisiisuu hin dandahaminnee. Akkasums hojiin Gabaa lagaa lagannoo biyyatti keessati taasifamaati jira. Kun hundaa mootummaa Wayyanee akka miidhuu ni beekinna garuu Mootummaa haa midhuu malee irra caala garuu kan miidhamaa jiru Ummata Oromoo isa homaa hin qabinneefi harka dhuwwaa jirudhaa.

Garuu akka salphaatti mootumaa wayyaaneen Tarkaaniif ajjeechaafii murtoo angoo gad dhiisisu kan danda´amuu falaa saliphaa kan ta´uu danda´uu tokko Loltota Oromoo waraana keessa jira, Poolisii Oromia, Lammii Oromoo Poolisii Fedeeraalaa keessa jiran, Lammii Oromoo Waardiyyaa ta´anii Waajjiran hundaa keessa jiraniif hundaa dhaamissa guddaa tokko dabarisanii hojjii guddaa hojjachuun ni danda´ama ture.

Bakka tokkotti hidhataan Lammii ykn Saba Oromoo tokko Lotoota Agazii Ykn Loltoota Federaalaa akkasumas nama qaama mootummaa ta´ee Ummata ficcisiisa jiru irrati tarkaanifii ajjeechaa otuu raawwatamee mee maal gootee wayyaneen qofti Oromoo ajjeesuufi fixuu dandeessi?

Akkuma beekamuu yeroon amma kana keessa  Second tokko keessati oddeefannoo gahaa ta´ee argannuudhaafi hojjii irra olichuu kan dandeenyuu dhaa. Kanaafuu caraa argameefi maasimidiyya argameen hunda dhaamissi akkanaa kun hojjii irra oluu qaba. Fakeenyaafi Loltoota Wayyaanee tokko keessati Sabin Oromoo tokko dhukaassa bannee Otuu loltoota wayyanee 20- 30 si´a tokko fixxee isaafi kabaja fi beekumissa maqaa isaatiif saba isaatiifis galimeesisa ture. Asi irrati waan irraanfachuu hin qabinne tokko enyuu gaafa Loltuu wayyanee ta úuf murteessee mana isaa irraa bahuu gaafa tokko akka du´uu murateefi ofi amanisiisee mana isa irraa baha. Haa ta´uu malee amma moo gaafa lammii isaa akka hin taanee keessa jiruufi dhaa íiminni Umuriin hin geenyee raasaasa wayyaneedhaan dhahamanii gaafa ajjeefamani maaf garaan hin arree? Maaf Seenaa tokko hojjachuun maaf dadhabamaa? Silaa hoo guyya guyyaadhaan naminni du´aa maaf tokko ajjeesanii du úun dadhabamee? Oromoon naminni amma kanaa du´ee jechuu qofa maaf dhagahamaa? Oromoon ajjeesee du´ee jechuun maaf hin dhagahaminnee ykn maaf hin barannee?

Akkasumas Oromoon tokko kan ( Air Force) keessa Jettii Balaliisuu maaf dhabama? Kun garuu akka carraa ta´uu ni dadida´aa haalli akka nutti yaanneeti ta´uuf ni ulfaata, haala Bomb itti argatuu qophaa ta´uu kun illee salphaa mitti garuu gara fuunduraatti kana hundaa carraan  ta´uu akka qabu ummaniis , hojjatoonnis fi Moottumaan illee beekuu qaba. Wayyaneen haala akkanaatiin rifannaan ajjeechaan ishiin ajjeesituu akka dhaabachuu qabu fi dafitee illee rakkoon cimaa tokko dafee ishii hin muudatiin angoo gadii dhiifitee akka bahuu dandeesuu illee dhiibbaa irrati fiduu ni danda´aa.

Kanaafuu Namoonni Firoota bakka amma maqaan dhahamee keessa qabiddanifii beekitan hundaa ergaa kana isaniifi dabarsuufi irrati hojjachuun dirqama. Sababiin isaa yeroo amma kana Oromoon Loltuu qabaatee wayyanee ummata keenyaa fixaa jirtuu irraa dhuuwwuun hin danda´aminne waan ta´eefi Gabaa Laganaafi mana keessaa bahuu dhabuun wayyaanee irrati dhiibbaa tokko illee hin fiduu.

Ummanni gabaa Laganna kana fi mana keessa bahuu dhiisuu kana illee ji´aa tokko illee otuu godhee wayyaaneen waan ishii dhaaf ta´uu kan wagaa 100 tokkoo itti fayyadamuu dandeessu duri Oromia irraa saamattee ofi qopheesitee jirti. Kana waan ta éef Umata isa homaa hin qabinne qofatuu midhama jechaadha. Kanaafuu Mootummaan wayyaanee kan rifachuufi dadhabuu kan danda´uu hidhatoota Oromoo qaama mootummaa keessa jiran hundaa irraati hojjachuu, akka qawwee ykn hidhata hin baafannee irrati hojjachuu. Mootummaa kana irrati duuluun fi dhimma akkanaa irrati hojjachuun barbachissaadha.

 

Nadhani

Konsartii Oromoo Frankfurt Germany irrati

 

Guyyaan Kun Guyyaa Murteessaa Oromoof

Konsartii Magaala Frankfurt irratiAkkumu beekamuu guyyaa gaafa Feberary 3 bara 2018 akka lakkoofisa Faranjitti magaala Frankfurt biyya German keessati sa´aat 16:00 amma Halkan 02:00 irrati Artisitootini keenya kabajamoofi jaalatamoon Galaanaa Gaaromissa fi Lata Qana´ii Saba keenya biyya Awuroppaa garaa garaa keessa jiran wal arguufi gamachiisuudhaaf qophii isaanii xumuranii jiru ana dhufu jennaani!

Hundi keenyaa akkuma beekinnuu Artistoonni kun Hayyootaafi beektoota Oromoon qaban keessaa isan tokko akkasumas Ija Oromoofi Qaroo Oromoon qaban keessaan isan tokko dha. Kanaaf Sabinni Oromoo hundii akkasumas Frootan Oromoo hundii akkuma kanaan duraa hardhas wal bira dhaabannee Milkaa´ina saganitaa kanaafi bareedina saganitaa kanaa irrati argamuudhaaf akkasumas dandeetii keessaniin, gorsa keessaniin, eegumissa keessani, akkasumas bakka barbachisaa ta´uu hundaa irrati Dawwoo ta´uudhaan milika´iina Konsartii kanaa irrati akka gahee guddaa fudhatan kabajamani isin afeerra!

Akkuma hundii keenya beekinnutti yeroo ammaa kanati Biyya keessas ta´ii biyya alaa kana keessa diinni Oromoo bayye ta´uu jira. Diina keenyaa kana moo irra aanuufi mo´aachuu kan dandeenyuu yoo wal dhageefanneefi wal kabajinne akkasumas waliin taaneedha ykn tokko taaneedha. Oromoon hunduu dhaaba Siyyasaatiin otuu gar gar wal hinqoodiin, Amanitaadhaan wal hin qoodiin akkasumas naannoodhaan wal hin qoodiin Oromummaa irrati bu ´úra godhannee Oromummaa akka cimisinuuf jechaa wal cinaa ykn wal bukkee haa dhaabannu!

Sabinni keenya kan beekuu qabu tokko yeroo amma kanatti Saba Oromoo maqaa balleesuuf xureesuuf jecha Oromoo fakkaatanii Naamussa ykn gochaa ilimmi Oromoo tokko hojjachuu ykn dalaguu hin dandeenyaa dalaguudhaaf caraaqaa akka jiran Oddeefannoon akka nu qaqabee beekinna. Kanaaf jechaa Sabinni Oromoo hunda gochaa Saba kana saalfachiisuufi yakka Maqaa Saba kanaa dahoo godhatee as bahuu hundaa dabrsinnee akka beekinnufi enyumaa isaa ykn ishii beekuun dirqama Oromoo hundaati. Kanaaf Sabinni Oromoo hundii beeku kan qabu enyuu enyuu akka isin cinaa ykn bukee jiru fi enyuu maal akka gochaa jiru karaa danda´ameen Vedio warraabii ta´ee Suuraa kaasuudhaan akka ragaati qabatamee karaa Seeraan gaafatamuu danda´amuu irratis hojjachaa jirra akkasumas hunduu dirqama mataa isaa qaba. Biyya Seeraafii Heerri jiru keessati namuu badii tokko yoo dalagee Seera jalaa akka hin baaneefii akka itti gaafatamuu beekamaadha garuu Sababa nama muraasaaf jechaa namoonni kumaataminni jeeqamuufi yaaddoo keessa galuu hin qabu jechaafi.Diinni Oromoo moo kana gochuuf duubatii waan hin deebineef uummanni hundaa kana samuu isaatti qabatee rakkoon tokko otuu hin uumamiin namoota nageenyaa eegaa jiran ykn Securty irrati gabaasa gochuun barbachisaadha.

As irrati diinas ta´ee enyuu illee yoo ta´ee waan fedhee ykn waan yaade dubachuufi gaafachuu mirga qaba. Garuu darbee mirga nama biraa yoo nan dhiiba jedhee akkasumas nan cabissa jedhee nama sana kan bilisa isa baasus kan isa itti gaafatamisiisuu Seera waan ta´eef naminnii Umuriin isaa wagaa 16 ol ta´ee Seeran itti gaafatamuun isaa hin oluu. Namoonnis dhuguudhaan akkasumas machaa´uudhaan nama jequuf qophaa´ani yoo jiraatee ta´ee Seeraan itti gaafatamuu waan ta´eef kana beekanii waan godhanii irrati itti gaafatummaa isaanii fudhatuu jechaadha. Kanaaf dhuganii ykn macha´aanii Konsartii kana galuun dhorkaadha jechaadha. Asi irrati dabalataan da´iiminni wagaa 16 gadii amma Sa´aati 22:00 ol turuu hin danda´ani!

Oromo Concert in GermanyAdaa Oromoo keessayyis kan fudhachuu qabinnuufi barachuu qabinnu tokko Oromoon, Oromoof qofa mitti alagaafi illee fira ta´ee maatii ta´ee nama alagaa tokko akka da´ima issaa walqixee guddifata. Kanaaf aadaan sun baduu hin qabu. Oromoo kan wal balleessu wal irrati duuluu otuu hin ta´iin kan wal guddisuuf wal jiraachisuu ta´uu qaba. Oromoon yeroo ammaa kanati waajjin tokko dhaabatee, ykn Suuqii akkasuma galma kan Oromoon irrati wal geessu, mana nyaataa Oromoo, mana dhugaatii ykn Mana Bunaa Oromoo tokko biyya alaa kana keessaa hin qabinnu beekamaadha. Kana Kana gugurdisuu irratifii waan Oromoo tokko guddisuu irrati tataafii haa guunnu malee hardhaa maqaa hin taanee wal irrati moogaasineefi baafinnee wal dadhabisiisuun haa dhaabatuu. Oromoo yeroo ammaa kan ijaaraa jiru buruu oromoo ta´ee dhaloota haara kana tokko gochaa jiru ijaaraa hin jiru. Garuu kan boru irrati wal nu ficcisiisuu fi hojii manaa ykn assignment Awuroppaa fi Arabaa ijaarachaa jirra.

Kanaaf balleesuuf wal qoqooduuun bu´aafi furmaata tokko illee nuu fida jenne waan yaannu mitti. Dhalloonnu kun maal barbaada maal fedha kan jedhu addaan baasinnee beekuun nu irra jira. Keessatu karaa ifa ta´eef karaa nagaa wal amanissanii garaagaruumman illee yoo jiraatee waan tokko ta´an irrati wajjin hojjachuuf ta´uun barbachisaadha.

Oromo Concert in frankfurtKun otuu kanaan jiru wa´een Konsertii kanaa moo garaagarummaa tokko fiduufi qoqoodinoota tokko umuufi mitti. Ummata Oromoo walitti fidee yeroo nagaa wajjin dabarsuuf malee dhaaba tokko jibanii dhaaba tokko jaalachuufi mitti. Akkasumas Amantaa tokko jaalatanii Amantaa tokko jibuuf mitti. Naannoo tokko jaalatanii Naannoo biraa jibbuufi mitti. Afuura Oromoo hundaa kan ofi keessa qabu, Oromummaa kan hundaa wal qixa wal kabajee wal faana jiraatu malee enyuunuu kan hin deegaraminne Oromoo hundaan kan deegaramuudha!

NB. Diina keenya irraa dheenissee otuu hin taanee itti siqinnee fira godhannee mo´achuus ni dandeenya. Yoo itti siqinnee karoora fi karaa inni ykn ishiin itti nu kiyyoo keessa galichuuf jette sana irraa barree nuttis mala qopheefanna. Kana jechuun gochaa diina keenyaa hirraanfachuufi miidhaa biraa umata keenyaan gahuuf mitti.

Nadhani

Waajjirri Xiyyarii Itiiyyoophiyyaa Gurguramee

 

 

Wajjirii Xiyyara Itiyyophia GurguramuufMootummaa Wayyanee sababa rakkoon ishii muudateen qabeenyaa biyyaatiin qabdu hundaa walitti qabidde garguruudhaan samaa akka jirtuuf akka ture beekamaadha. Amma hardhaati Warshaaleen biyya keessa jiran tokko utuu hin afiin Invastaroota biyya alaaf akka gurguramaa turan ni yaadatama. Haa ta´uu malee yeroo amma kana keessatis rakkoon ammana hin jedhaminne karaa jijiirtaa maalaqa alaa ykn dollarii (Foreing Currency Exchange Rate Crisis) balaa guddaa keessa galichee jira.

Meeshaa adda addaa Warshaalotaafii Kaamphaanii toko tokkoof alaa ol galfachuu hin dandeenyee. Akkasumas Maalaqa Bankii Adunyaa irraa fi China irraa liqeefachaa turan deebisuu hin dandeenyee. Gutuumaan guutuutii Kamphaaniifii nagadinnii biyyatii keessati ta´aa ture harka Wayyanee TPLF fi Kaardoota isanii waan ta´eef haallii amma isaan keessa jiran itti cimee waan isaan hoorissa jiruuf maalaqa isaanii Baankii Dubai fi Switzreland akkasumas Baaknolii biroo keessati kuufamaa jira.

Kana hundaa irraa kan ka´ee ittuma yaadameefii qabiyyee biyyatiin qabduu saamuuf jechaa Waajjirri Ethiopian AirLines Kun harkii Parsentiin Afurtaminni (40 %) Mootummaa biyya Gambia dhaaf gurguramaa jira. Egaa Warishaaleen biyya keessa jiran hundaa erga gurguramanii dhumatee booda biyyatiidhumaayyuu kan bituu China ta´uun ishii waan hin oollee dhaa.

Maalaqaa Maqaa karaa fi Investimeentii babalidhsuu jedhuun China irraa fi Baankii Adunyaa irraa liqqeefatanii ofiin Baankii Alaa keessati maqaa Maatiifii Sanyii isaanitiif kuufachaa jiru. Garuu yoo moo akka itti hin gaafataminnee fakkeesuufi jechaa Projaktii daandii hojjachuuf jechaa qalqabuu. Kontraatonnis hatuudhuma akka isanii waan ta´anii isaniif kennama. Karaan ykn daandiin isaan jedhan sun ijaaramee ji´a otuu hin guutiin Lolaa fi sababa adda addaatin yeroo cabuu akkasumas hojii ala ta´uu argaa jirra.

Kanaafuu hardhaa Wajira kanaafi kkf hundaa Mootummaan Naannoo Oromia fi dhimmi kun ilaalatuu tarkaanfii tokko akka fudhachuu qabuufi Saamicha keessumaayyuu Warishaalota Naannoo Oromia keessa jiran hundaa akka eegumissi gudaadhan godhamuu barbachisaadha.

Keessayyuu Waajiri Xiiyyaarri Itiyyophiyya ( Ethiopian Air Lines) Kun bakka yeroo ammaa kanati Mootummaan Naannoo Oromia cimee harka isaa keessa galfachuu qabauudha. Sababiin isaa moo Qabiyyeen ammuma xiqqoo afeyyuu tohachuufii akkasumas namoonni warri TPLF Kontroobaandii, Maalaqaa, Warqii albuudota garagaraa biyyatiin qabduu hindaa tohachuun jecha akkasumas bahuufii galuu Kaadrooni TPLF akka isaani barbadanitti fe´achuu kana dhaabisiisuun dirqama ta´aa. Kana irrati maqaadhaaf akka Boordiitii namoonni Oromoo ta´an waan jiraniif karaa kanaan dhiibbaa gochuu yoo danda´amees irrati hojjachuun barbachisaadha.

Nadhani

Wayyaanee fi Ummata Sa´aati 24 Paaltokii Irra ta´uu

 

 

Wagaa 28 Darbee Oromo Jiraachuu Dhoowwan Hundaa Itti Gaafatummaa Jalaa Hin BahaniOromian Hardhaas Borus olaanitumman Amanitaa Keessumootaa fi Olaantummaa Wayyaanee (TPLF) raawwateefii jira. Oromon diina isaafi firaa isaa addaan baafachuu dadhabee otuu hin taanee hardha boru fooya´iiminni ni dhufa waldanda´uu amaleefatee kan obsaan bira darbaa tureedhaa. Akkuma hayyuun Oromoo tokkoo dhubataniiti Oromoon Seeraa 30 ( Soddoma) Qaba jedhan. Si´aa 10 ni obsa, si´aa 10 ni gorsa akkasumas sia´aa 10 ni dhokissa. Dhugaa dhumati dhimma kana yoo balidhinaafii gad faggeenyaan kan ilaalitan kan ta´ee kun hundaa ta´ee jira.

Kan Mootummaan Wayyaanee TPLF Ba´aa guddaa taatee jirtuu irraa moo Oromoota ta´aanii ba´aa guddaa Oromoo irrati xaxaa jiran bayyachuu isaati. Isaan keessayyis namoonni Mursaasii Amantaa dahoo godhachuudhaan faallaa Seeraa fi Aaddaa Oromoo hin taanee akkasumas dagaaginna Amanitaa Oromoo alaa kan ta´ee yeroo ammaa kana Adunyaa kana hunkuraa jiru Oromia keessati gad dhaabuuf jechaa halkaniif guyyaa dhama´aafi maalaqa guuraa turan. Kana hundaa ifa ifati waan hojatanii ummanni irraa beeku tokko hin jiru. Garuu moo maqaa jijirataniifi harka lafa jalaatin waan isaan karoorfataniifi hojjatan hundaa irraa gahamee jira.

Karroori isaanii maqaa Oromia bilisoomitte jedhuun kan socho´aniif bara dheeraadhaaf Amanitaan isanii akka cunqurfamaa dhufee dubatuu. Gaafa Oromia bilisoomitte moo dhaaba Amanitaa Isaanitiin kan durfamuu Seera ittin bulmaataa Oromia irrati murteessuuf kan qopha´aa turaniidha.
Mootummaan wayyaanee illee kan sababa godhatee bira dhiiraadhaaf waan hin jirre, Oromia fi Ummata Oromoo bakka bu´uu kan hin dandeenyee maqaa Teerarsitii Ummata Oromoo irrati mogaafitee Oromoon hundaa akka Teerarsitii ta´eefi Oromoon hunda Amantaa kana akka qabu fakkeessuudhaan haqa Oromo awwaalanii amma hardhaati fira dhabinnee garbummaa galatti hafinne sababa kanaatiin.

Abbaan fedhee waan fedheeti amanuun mirgaa isaa otuu ta´ee jiru, Aadaan Oromoo fi Seenaan Oromo akkasumas Afaan Oromo laggachuudhaan Amanitaa Ormaa fi Afaan Ormaa bakka jiranitti dagaagisuudhaaf hirba ykn boqonnaa dhabaa jiru. Dhugaadhumati enyuu iyyuu Amanitaa mataa ofii qaba. Garuu ani gaafan isa na Umee sanatti Amanuu akka inni naacaala huminna qabuun amana malee, inni maqaan isaa arrabissameedhaaf ykn abarameedhaaf, lola ykn jeequmissa sababiin kaasuuf hin jiru. Egaa inni uumaa ta´ee inni ofiif haa falmatuu! Inni ofii diina isaa haa waraanattu!

Ati enyuu hardhaa rabbi bakka buutee isaaf falmituuf? Inni huminna dhabeetti? Ati rabbiif falmuu ykn du´uu dhiisitii ofii keetuufuu waan sirraa eegamuu hojjatee maatii kee jiraachisuu hin dandeenye. Ala kana teessee tola Intarteetii (interent) tola argateen Paaltokii ( Paltalk) irrati sa´aati 24 teessee Oromo bahaafi dhihaa kaabaafi kibbaa wal dhabsiisaa jirta. Issaayyuu Paaltokii naminni siif banee. Ofii keetiif baratee otuu nama taatee, Baratee Otuu saba kee deegartee, Baratee Otuu maatii kee gargaartee, baratee otuu dhaaba guddaa tokko otuu umintee, Barateefi hojjatee dhaaba kaamiphaanii Oromoo hundaan itti gargaramuu dalaguu dhiisiteet Amanitaa duri Fashiinii ta´ee bira darbe fi Amantaa garboomfataa qabatee Sabaaf Saba wal ficcisiisuuf Interneetii irra teessee Oromia diiguuf dalagaa jirta.

Inni baratees hardha iji isaa fi gurii isaa dhaaba Amanitaa kanaan maramee fi itti dukanaa´ee jira. Mala ummani Amanitaa Ofin jiraachuu danda´an birsiisuu irraa Amanitaan tokko akka qaama Oromo hundaati fudhachuun sadarkaa mirga biraa dhiibuu irra gahanii jiru. Yaadadhaa! Amma fedhee abbaan fedhee illee yoo baratee ilaalicha Amanitaa ofi keessa qaba taanaan Meshaan Samuu issaa tokko akka jalaa cabee beekaa. Deemee deemee gaafa tokko boolla isaa hin mallee keessati gaafa of ajjeesuufi ummata ajjeesuu argtuu! Akkasumas biyyi Amantaa handhuura fi ittin bulmaata godhatee tokko, biyya nagaafi fayyaa qabiduu taatee hin beekituu. Tarii amma tokko yoo maalaqa qabaatan itti jiraachuufi yeroo eegachuu ni danda´uu garuu biyya bulichuu, waan tokko umuu, namaaf yaaduu, walqixumaadhaan jirachuu fi Samuu nagaa qabu tokko isaan keessa hin argitan.

Kanaaf Amantaa dahoo godhatanii Oromia bilisoomuu gesse tokko nu harkaa keessa baasa jirtu. Wagaa 27/28 darbee Sanas dogogora umameen ABOn biyya lakkisee baheen amma hardhaati gabirummaa galatti afinnee. Hardhas Ummanni Oromoo kuma dhubaa ol lubbuu isaanii itti dhabani, lafee isanii itti caccabisanii, mana hidhaa wayyaanee keessati dararan irra gahee hundaa itti hardhaa Oromian Sadarka amma irra jirtuu irra geesse. Kun moo otuu kanaan jiruu Ummanii ala jiru kun ( Ummani Jaanja´ee) qabissoo bakka tokkoti umuu dadhabee maqaa wal irrati baassee, dhaabillee Amanitaa meetirii 100 dhibba irrati Amanitaa fi naannoo naannodhaan wal ijaaree waan jinnii irrati dalagaa jira. Kana qofa mitti Oromia Amanitaa alaa dhufee jalatti galchuuf hawwaa jira.

Sababa kanaan kan ka´ee yeroodhaaf maqaa isaanii dhahuun kan hin barbachifinnee, Sodaa Amantaa kana irraa kan ka´ee, Oromo isa Amanitaa kana hin hordofineef jechaa Saba biraa faana hariiroo waliif tumissuu irratifii biyya tokko ijaaruu irrati fuula isanii gargalichanii jiru. Kun moo kara tokkoon waan nama jajabeesuu ta´uu illee, gara biraatiin Oromoon Aaddaa boodatii hafaa fi Amanitaa Alaa nutti galeen gargar baanee, tokko ta´uu dhabinnee Saba biraa faana fuula walitti naanessuun kun ammam akka miidhaa jiru of haa gaafannu. Kun otuu ta´ee jiru Sadarkaan Oromoon amma irra jiru boonsaa otuu ta´ee jiru, qabissoo Oromoo xumura irra gahee otuu jiruu Sababa Amanitaa kanaan jechaa waliigaltee biraa uumuun kun dhuminni keenyaa maal ta´aa kan jedhu fi akka wagoota 27/8 darban sana akka hin taanee irrati hojjachuun barbachisaadha. Gara fuunduraatiis yoo ta´ee Sababa namoota xixxiqqoo Amantaa leelissanii Oromia gara biyya bira fakkeessuu irrati dalaganiifii sababa wagaa 27 hundaa bilisummaa dhabinnee maqaa hin qabinne ykn bakka nu bu´uu hin dandenyee nu baasisan wayyaaneetti aannee itti gaafatama jalaa akka hin baanee hunduu beekuu qaba!

Nadhani

Baaddimmee Lafa Dhagaaf Lubuun 100,000

 

Somaleen Oromo irrati weerara gageessaa jirtiBaaddimmee Lafa Dhagaaf Lubuun 100,000

Kan Ta´eetu Yoo Du´ee Garuu Lubuun Oromoo Milliyyonaan Lakkaawwamuu Yoo Du´uu Moo Maal Ta´uu Akka Qabuu Moo Tilmaamuun nama hin dhibuu.

Walumaagalatti hojiin Mootummaa Ethiopia (TPLF) fi kaayyoon jara kanaa maal akka ta´ee hundii keenya jalaa bada jedhee hin yaauu. Akka carraa ta´ee Qabeenyii Oromoo samamee dhumuu dedeeti malee halkaniifii guyyaa otuu itti hin irra hin boqatiin saamaafii lafa irraa duguugaa turaniidha. Akkasumas moo barataa Oromoo, beekaa Oromo, qotee bulaa Oromo, Hayyuu Oromo, jaarsaaf jaartii uttuu hin jedhiin dargagoofii daa´iima otuu hin jedhiin , dhiiraafii dubara otuu hin jedhiin ajjeesaa, hidhaa, gara dabarsaa, biyyaa baassaa fi mana hidhaati guuraa fi fixaa turan ammas irra jiru.

Egaa asi irrati waan hedduu kaasuun barbaachisaadha.

1. Lafa dhagaa ta´ee fi duwwaa dhufuus hafus kan nama hin fayyaneefi Baaddimmeefi Shirooron jedhamuu akkasuma Zalanbassa lubuun kuma dhibbaa tokko (100,00) ol itti du´ee.

2. Oromoo kana moo ofii isaaniittin (TPLF) amma danda´an keessa ajjeesanii , hidhanii fi gara dabarsuudhaan amma dadhabanii dhiisuus waan hin dandeenyeef diina biraa Omishuudhaan lafa irraa ficcisiisaa jiru.

3. Gaafa Somaleen Liyyuu Poolisiin Oromia yeroo adda addaa weeraraa jirtuu Calisaniituma ilaala turan.

4. Gaafa Oromia ofi irraa qolachuu socho´aa ture akka Oromoon hin sochoonee doowwaa turan

5. Gargaarsaafii lola Somaleen Oromia irrati godhaa turtee Loltoonni federaala akka keessa jiran beekamaa ture.

6. Lola kana keessa Somaleen Moqadishoo illee irrati hirmaachaa ture.

7. Lola Kana keessa Shanan Somalee kan Jedhan hundaa lola kana akka deegaraa turaniidha.

8. Loala kana Jibuutiin illee Somalee kana akka deegaraa turteedhaa.

9. Ammas kun otuu kanaan jiruu mootummaa wayyaanee karaa Benishaangul Oromo dhihaa irrati lola baninsuudhaaf Meeshaa waraanaa Konkolaata Bottee tokko guutuu otuu ergaa jirtuu harka irra qabamee.

10. Afaar irraanis lolaa Oromia irrati kaasisuudhaaf tataafii meeqaaf meeqa hojachaa jirti…

11. Hayyoota Oromoo boruuf yaaduu danda´aan tilmaama ajjeechaa gochaa jira.

Kanaaf egaa Ummanni Oromoo hundii gochii Mootummaa Wayyaanee kana hubachuun SI DINNEE JIRRAA, DOWN DOWN WAYYAANEE JIECHAA jira.

Kana qofa mitti Wayyaaneen erga miila lamaan dhaabachuu jalqabidee kaasitee ilaalicha samuu jijiirachuu, barachuu, fi balidhisanii yaaduu isaan keessati horamee hin beekuu. Sababiin issa moo umama isaanii irraa kaassee, jireenya isaanii irraa kaasse, gudinna isaanii irraa kassee kan itti jiraachaa turan dhagaa keessati kan itti qabissa´aa turan dhagaa waan ta´eef amma fedheyyuu barataniis jijiirama fiduu hin dan´anii. Kan yaadanii meshaa waraanatiin ajjeesanii gara dabarsanii akkasumas hidhanii bituu barbaaduu. Amma kanaan booda itti milka´uu jechuun hin danda´amuu.

Qabxiin armaan olitii lafa ka´amee kaassuun barbachisaa hin ta´uu sababiin isaa moo: gochii wayyaneen Oromia dadhabisiisuuf gochaa jirtuu beekamaa waan ta´eef.

Garuu asi irrati kan bayyee nama gaddisiisuu gaafa Badimaaniifi Zalambassan sun weeraramitee jirti jedhanii lola kaasaa turan sana irrati kan irrati adda adurummaadhaan du´aa ture lammii Oromo ture.

Daangaa biyyatti eegisuu maqaa jedhuun lubuun namoota amma sanaa fi qabeenyii amma sanaa daaraa ta´ee ture.

Hardha moo Somaleen daanigaa Oromia cabistee Oromia weeraruu qofa mitti, dubartoota oromoo gudeeduudhaan, Qabeenyaa Oromo saamuudhaan, maneen barumisaa Oromoo gubuudhaa, hospitaala Oromoo gubuudhaan kana hundaa gaafa Oromo irrati raawwachaa turan sana Mootummaan Federaalaafi wayyanonni harka lafa jalaatiin somalitota diigaraa tura.

Si´ach hardhaas ta´ee borus Oromoon diina isaa addaan baafatee beekuu qaba. Ummata addaa, Afaan , Amantaa fi kkf wajjin qabinna jettanii diina nu irrati umurii hin dheerasiinaa. Namoonni wa´ee Somalee beekan ragaa bahuu ni dandeenya. Somaleen hardhas ta´ee boru Oromoo akka firaati ilaaltee hin beekituu. Oromoon moo ummata kanaa otuu gad xiqqatuu jala kaachuufi salphachuu hin qabu amma fedheeyyuu Amanitaa walfakkaata qabaataniyyuu. Isaan amanitaa wal fakkaata qabinna , addaa wal fakkaata qabinna mee haa kabajinnu jedhanii?

Otuu beekanii waan biraa hafee Kushii ta´uu qofaan kabaja Oromoo qabu ture. Somaleen Ummata oromoo taatuu dhiisiitii kan ofiifuu hin taaneedha. Da´imaa wagaa 7- 12 lubuu ibda itti qabisiisani ajjeesuu jechuun maal jechaadhaa? Kanaaf waan hin taate maqaa dhahanii wal fakkeessuun si´achii fudhatama hin qabu. Somalee mitti Oromon itti addaa tokko qabu fi Afaan tokko qabuyyuu seera issa egaa wal kabajuu qaba malee tokko gad xiqqeesse tokko ol kaassee jiraachuu hin danda´uu afaan tokko fi addaa tokko qabaateedhaaf.

Kanaafuu yeroo ammaa kana diinni Oromoo TPLF fi Somale bira darbee Oromoo dhumma keessayyuu haricca´ee bahee, beekamee, addaa bahee, kan Saba kana tokkoomissufii huminneesuu dhalachaa jira. Maqaa Oromootiin nagaduufii diina umurii dheeresuun afee jira. Oromoos yoo ta´ee diina si bira jiru ofi irrati ilaalii malee lammii kee issa waa hojjachaa jiru dadhabisiisuuf hirba hin dhabiin hin dhama´iin.

 

Nadhani

The West Should Not Waste any more time to avert the unfolding humanitarian tragedy in Oromia

By Dr.Birhanemeskel Abebe Segn

 

The Oromo´s tactically displaced by TPLF and Somale Liyu PolceThe West Should Not Waste any more time to avert the unfolding humanitarian tragedy in Oromia

The ethnic cleansing and mass killing of Oromo civilians in Somali Region of Ethiopia and elsewhere in Somalia are worsening. The invasion of Eastern and Southern part of Oromia by the expansionist Somali Janjaweed Militia which is locally known as the Somali Liyu Police remains unabated. The Ethiopian federal government, mainly the leading TPLF, who created, funded and armed the Somali Janjaweed Militia continued to turn blind eyes and deaf ears to the plight of the Oromo civilians and the spilling blood of the innocent.

To date, close to 100,000 Oromo civilians are uprooted and deported from the Somali Region leaving their property and wealth behind in the hands of the Somali bandits. Close to 600,000 Oromo civilians are displaced from five zones and fourteen woredas of Oromia National Regional Government as the result of the invasion by the Somali Janjaweed Militia.

No Ethiopian federal government agencies or federal government supported organizations cared to support the displaced and the uprooted Oromo nationals both within Oromia and from the Somali Region. The Ethiopian National Defense Force (ENDF), which is under the total control of TPLF gurus, is the direct accessory of the crime that the Somali Janjaweed Militia is committing on the Oromo people.

The international communities based in Addis Ababa, at the very center of Oromia, are no show. No one expects the African Union to say or do anything. But, the silence of the ICRC, the Western Embassies, the Japanese, the United Nations Organizations like ECA and those dealing with refugees and internally displaced are seriously perplexing, to say the least.

International media organizations like the AP, BBC, Reuters, and host of other television stations reps and freelance reporters remained silent. It seems they all decided to look like as if they are kept in the dark while their true intentions were to distance themselves from the Oromo people to secure favor with the TPLF which now have the power to decide as to who will stay or not stay in Addis. That is pathetic. It shows the inhumanity of the West and their surrogates.

The Oromia regional government has literally zero resources at its disposal. It is extremely overstretched, inexperienced, understaffed and is reaching a breaking point. With hostile, malicious, unwilling and uncooperative federal government agencies, and the inability to reach out to the international community for humanitarian assistance by bypassing the federal government, the Oromia Regional government is totally made immobile with their hands tied and their mouth shut. The personal safety threat on the life of some of Oromia regional government authorities by the TPLF agents and the killing of some regional officials by TPLF/Somali Janjaweed Militia agents made the situation worse.

At this point, all the Oromia Regional government authorities were able to do or allowed to do was to appeal to the Oromia public to help more than half a million displaced and uprooted people. The public is responding both from within the country and the diaspora. Yet, it is barely sufficient to meet the overwhelming demand of close to one million displaced, uprooted and killed Oromo civilians. Remember, since the Oromo people have been marginalized and excluded economically, politically and socially in Ethiopia, the Oromo people are one of the poorest society in Ethiopia to shoulder such large number of displaced and uprooted population on its own.

In addition to an attempt to cope with still unfolding humanitarian crisis, the Oromia regional government also deployed poorly trained and poorly armed members of the Oromia Police to protect Oromia civilians from well-armed and well trained and federal government supported Somali Janjaweed militia. The situation is fast getting out of hand. Few miles down the road, the unfolding crisis is likely to create a further societal breakdown.

The United States and its Western partners have made a lot of wrong judgment calls and policy mistakes on Ethiopia and Horn of African issues. But, nothing is comparable with its current silence on the unfolding tragedy in Oromia, and the West’s acquiescence and direct involvement in allowing TPLF to create, train, arm and fund the Somali Liyu Police in the Ogaden. The creation of this militia is equivalent to helping the Sudanese government, just the way Gaddafi did, to create the Janjaweed Militia in the Darfur to commit the Darfur genocide. Or it is not any different than creating the Kurdistan army in Northern Syria and Northern Iraq.

Although the majority of Ethiopians look ambivalent because of lack of political voice and political space in Ethiopia, the territorial integrity of Ethiopia is more uncertain now than ever been in the history of that country. The unfolding civil war and humanitarian tragedy in Eastern and Southern Oromia Region of Ethiopia as the result of the invasion and aggression of the Somali Liyu Police is only the tip of the iceberg of which the West cannot wash away their hands off the continually following blood of the innocent Oromo people.

After making all these wrong judgment calls and wrong policy decisions, wasting time by the western powers and the international community who are aware of the unfolding tragedy in Eastern and Southern Oromia while knowing what to do in similar situations are highly irresponsible and morally inhuman. The West should not waste any more time to avert the unfolding humanitarian tragedy in Oromia!

 

 

Hirirra Guddaa Magaala Berlin IRRATTI

 

Hiriirra Guddaa Magaala BerlinHirirra guddaan tokko biyya German Magaala Berlin keessati Fulbaana 16 bara 2017 gaggeefamee ture. Hirirra kana irrati Hawaasinni Oromo biyya German keessa jiran hundaa qooda isaanii fudhatanii jiru. Keessumaayyuu Hawaasinni Oromo Komuniitii Berlin fi Hawaasinni Oromo Komunitii Darmstadt gahee guddaa bahanii jiran. Akkasumas qophii kanaafi Dhabileen mirga dhala namaaf falmanii qophii kanaafi baasuu ammana hin jedhaminne baasuudhaan sagaleen Oromoo adunyaa kana irrati dhagahamee olee jira.

 

Haluma kanaan gaafiin gurgguddoo Ummani Oromo qabu Mootummaa German hatatamaan akka deebsuuf gaafatanii jiru. Kaneen keessa Mootummaan German gargarissa Mootummaa faashiitii wayyaanee akka dhaabbatuu, Maqaa Invasitimeetii jedhuun qotee bulaan Oromoo akka lafa isaa irraa hin buqaanee, Hidhamitoonni Siyaasaa hundaa kan akka Dr. Mararaa Gudinaa, Bekele Garbaa, Addisu Bulalaa, Dejene Xafa fi kkf hundaa hatatamaan akka mana hidhaa keessaa baha.

Darbees moo Yeroo ammaa kanaafii wagaa wagaadhaan ajjeechaan Oromoo huminna Milishaa Liyyuu Polissii Somaalee dhaan ta’aa jiru akka dhaabbattu, Gochaan TPLF harka lafa jalaatiin Ummata Oromoo fixaa jiru irrati beekamee Mootummoonni Awwuropaa Mootummaa Ethiopia Wayyanee kana irraati qoqqobbii godhaaniifi kkf gaafachuudhaan Hirirraa guddaan tokkoo bahamee jira.

Akkasumas mirgii Oromo biyya German keessa jiran ykn mirgi dadhannoo argachuu akka mirkanaa’uufi caraan barumissa akka eyyamamuufi kan gaafachaa olan ta’uun isaa beekamee jira.

 

 

 

 

 

 

Nadhani

Irreecha Bara Kanaafi Yaddanno Wagaa Darbee

 

Ayyaannii Irreechaa Biyya German Magaala Frankfurt Kessati haala ho’aa fi nama hawwatuun Kabajamee ooleee. Dabalatanis wagaa darbee gochaa sukkaneessa Mootummaa Wayyanee dhaan  Ilimmaan Oromoo irrati Bishooftuu  Irreechaa irrati Lubuun isanii dhuman Yaadatamee olee jira. Haaluma kanaan Walaloofi gaddaafi ibsaan dhungoo wareegamitootaaf ifee jira.

Ayyaana Irreecha Frankfurt
Ayyana irreecha

 

 

 

Nadhani

%d bloggers like this: